Menu:

Södra Kyrketorp

Socknen består av två byar - Öja och Kyrketorp.

Öjabyn

Namnet finns belagt redan under medeltiden och skrevs 1389 ij Grotilsöghiom, 1462 j Gratolffs öia och från 1492 hette Öjabyn Gratolfs öja i Kirkiotorpa sokn. Från 1500-talets mitt kallades byn enbart Öja. Under senare delen av 1400-talet som Öyda. Andra skrivsätt är från; 1546 Öyom och 1551 Öia.

Från början var det ett sammansatt namn, vilket finns belagt från medeltiden. Första ledet är ett genitiv av ett fornsvenskt mansnamn Gratulv, Gratolv. Det sista ledet är den plurariska formen av den fornsvenska ordet Öja i betydelsen av ö (Öja=ö). Här betyder det en upphöjning vid vatten. Byn har legat och ligger delvis fortfarande på höjder vid ån Pösan.

Öjabyn skiftades 1844. Före skiftet låg byn på var sida om Pösan, Överbyn på norra sidan och Nederbyn på södra sidan. Gårdarna låg tätt sammanbygda, det var endast Klostergården i Överbyn som som skild från de övriga gårdarna.

Kyrketorp

De fyra gårdarna i Kyrketorps by låg före skiftet 1846 också på båda sidorna om ån. Stommen och Ågården på den västra och Mästaregården och Polacksgården på den östra sidan.

I jordeboken från 1546 upptar Kyrketorps jordboksenheter tre hemman.

Namnet Kyrketorp har tillkommit efter att kyrkan blev bygd. Vad byn hette före är okänt.

Källa: Stenstorpsboken av Hugo Sköld