Menu:

Besöksmål på Valtorpsbygden

Valtorpsbygden är Södra Kyrketorp och Valtorp socknar.

Example image - aligned to the right

Det finns en mängd fornlämningar på Valtorpsbygden. De flesta ligger längs med vägen mot Broddetorp och är väl synliga i odlingslandskapet. Åtta gånggrifter, en hällkista från stenåldern samt några stensättningar från järnålder.

Ravels grav (1)

Graven är den mest kända, kallas även Rössbergagånggriften. Denna ligger på gården Rössbergas ägor, utgrävd 1962.

Södra Kyrketorps alvar (2)

(även kallad Öja hed), är naturreservat.

Naturtypen finns annars bara på Öland och Gotland. Där kalkberget ligger nära markytan eller helt bart uppstår det som efter öländsk förebild kallas alvar. Bland de alvarområden som finns är, Högstena och Södra Kyrketorps alvar (ibland kallat Öja Hed), väster om Plantaberget.

En del av kalkhällarna spolas ibland rena på våren av smältvattnet från Plantaberget. Därför har området en mosaik av alvarmarker från kala, vegetationsfria hällar till enbuskmarker med torrängsvegetation. På nakna kalkhällar finns enbart vissa kalkälskande lavar. På hällar med ytan täckt av vittrat kalkgrus finns förutom kalkmossor till exempel gul fetknopp, grusbräcka, grusviva och backtimjan. På alvaret finns också fjällgröe, ett gräs som numera finns i fjällen men som blivit kvar här från tiden efter inlandsisens avsmältning; se även.

Södra Kyrketorps medeltida ödekyrkoplats (3)

Kyrkan (från 1100 -1200-talet) revs 1816, trots protester från ortens folk, när den gemensamma kyrkan i Stenstorp byggdes, klar 1817. Kyrkoplatsen ligger på en liten kulle, inhägnad av en gråstensmur.

På kyrkogården står en klockstapel där en mindre klocka finns, gjuten 1777. Storklockan som fanns här förut, finns numera i Stenstorps kyrka, en medeltidsklocka utan inskrift.

Valtorps kyrka (4)

Den västra delen av kyrkan är den äldsta delen. Den härstammar från medeltiden (början av 1100-talet). Den byggdes till 1722, så att den blev dubbelt så stor.

Historien bakom tillbyggnaden är att greve Axel Per Wrangel på Wrangelsholm kom sent till en julotta. Det var då fullsatt och Wrangel undslapp då en svordom. Som straff för vanhelgande av Guds hus erlades han att bygga till kyrkan. På kyrkans östra gavel finns initialerna A P W samt årtalet 1722 som ett minne av händelsen.

Kyrkans trätak har ornamentalmålningar. Kyrkan som saknar torn har istället en klockstapeln i trä. Båda klockorna är troligtvis gjutna under 1200-talet.

Viadukten (5)

Viadukten är unikt i sitt slag, här möts tre vägar, vatten, byväg och järnväg. Alla samlade på ett ställe.

Vrangelsholms säteris stall (6)

En kvarleva från svunna tider när det var hästkrafter och muskelkraft som brukade marken.

Gården Vrangelsholm har haft flera olika namn innan det nuvarande namnet tillkom. På 1500-talet hade gården namnet Holmen/Holman. Detta då säteriet var en del av Holma by i Valtorps socken. På en karta över Orreholmens län (namnet pä Skaraborgs län innan det bytte namn till just Skaraborgs län) 1655 heter säteriet Göstasholm.

Det var i och med att familjen Wrang blev ägare av gården, i slutet av 1600-talet så blev namnet Wrangelsholm och gården har sedan dess haft namnet.